Politica de confidentialitate

 

SC DALIRO SRL 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

    NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ

 

     Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru – SC DALIRO SRL.

Prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale este o prioritate a SC DALIRO SRL și o preocupare constantă pentru noi. De aceea, depunem toate demersurile pentru a prelucra datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabilă în România, și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Cui se adresează această informare? Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact – într-un fel sau altul – cu SC DALIRO SRL și ale căror date cu caracter personal ajung să fie prelucrate de către noi. Indiferent dacă ești clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, pentru a solicita o ofertă din partea noastră), un colaborator, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează unul dintre website-urile noastre, e util să parcurgi această informare.

Ce conține informarea? Informarea generală privind protecția datelor cu caracter personal de către SC DALIRO SRL îți prezintă:

I. Cine suntem și cum ne puteți contacta

    SC DALIRO SRL este societate comercială, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în cu sediul în loc. Cicănești, Județul Argeș, tel/fax:0248 722 479, 0248 727 009, cod unic de înmatriculare RO 4464283, cu număr  de înregistrare la Registrul Comerțului J03/2419/1992, având codul IBAN nr.RO90BTRL00301202968917XX, deschis la Banca Transilvania - Curtea de Argeș.

 Comercializăm produse, articole, aparatură electrocasnică, produse audio, instrumente si accesorii audio.

Adresa: Curtea de Argeș, str. NEGRU VODA, nr 20, telefon : 0248 722 479.

 

II. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

    În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

- numele si prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr telefon, detalii de facturare, metoda de plată, datele cardului bancar etc.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

 

 III. Termeni şi definiţii

În sensul regulamentului (UE) 2016/679 -  GDPR, enumerăm principalele definiții:

1.     "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoana fizica identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoanele vizitate în temeiul prezentului regulament sunt clienți care intră în contact cu SC DALIRO SRL.

2. "Prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3."Sistem de evidenta a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;

4."Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

 În sensul prezentei informări calitatea de Operator, o are SC DALIRO SRL, întrucât stabilește scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul firmei.

5."Persoana împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

  6."Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

7."Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

8."Consimţământ" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

9."Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

10."Întreprindere" înseamnă o persoana fizică sau juridică ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociaţii care desfăşoară în mod regulat o activitate economică;

11."Autoritate de supraveghere/ANSPDCP"  înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru adică la nivel național este - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12 „Număr de identificare naţional ”  - numărul prin care se identifică o persoană fizică în anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de conducere, numărul de asigurare socială de sănătate, în conformitate cu  Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului  (UE)  2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

13 „Responsabilul cu protecţia datelor”  

   Operatorul şi persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor ori de câte ori: 

a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelorcare acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;

b) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau

în operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau

c) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau

în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale şi infracţiuni.

    Responsabilul cu protecţia datelor este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în special, a cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor, precum şi pe baza capacităţii de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39 din GDPR.

 

14. "operator asociat" în cazul în care doi sau mai mulții operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, aceștia sunt operatorii asociați.

 

 

IV. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

a)        persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

b)        prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

c)        prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

d)        prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

e)        prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul;

f)         prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

 Nota: Interesele legitime”, inclusiv cele ale unui operator căruia îi pot fi divulgate datele cu caracter personal sau ale unei terţe părţi, pot constitui un temei juridic pentru prelucrare, cu condiţia să nu prevaleze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, luând în considerare aşteptările rezonabile ale persoanelor vizate bazate pe relaţia acestora cu operatorul. Acest interes legitim ar putea exista, de exemplu, atunci când există o relaţie relevantă şi adecvată între persoana vizată şi operator, cum ar fi cazul în care persoana vizată este un client al operatorului sau se afla în serviciul acestuia. Prelucrarea de date cu caracter personal strict necesară în scopul prevenirii fraudelor poate constitui un interes legitim al operatorului de date în cauză. 

     Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următorul scop, pentru prestarea serviciilor SC DALIRO SRL în beneficiul dvs.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

b) soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

c) returnarea produselor conform prevederilor legale;

- Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între SC DALIRO SRL și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre.

   Pentru marketing. În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai jos, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

   Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a desfășura și a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

V.    DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

     Transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate

  SC DALIRO SRL, ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile legale solicitate, precum şi orice notificări şi comunicări (în situaţia exercitării drepturilor de care beneficiază potrivit legii) referitoare la prelucrare, într-o forma concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu, în special pentru orice informaţii adresate în mod specific unui copil. Informaţiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

  SC DALIRO SRL, facilitează exercitarea drepturilor persoanei vizate.

  SC DALIRO SRL, furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri prin care îşi exercită drepturile de care beneficiază în baza legii, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

  SC DALIRO SRL, informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informaţiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

SC DALIRO SRL, dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, operatorul informează persoana vizată, fără întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.

  Informaţiile furnizate în temeiul legislaţiei specifice şi orice comunicare şi orice măsuri luate în baza exercitării drepturilor de care beneficiază, potrivit legii, persoana vizată, sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, operatorul poate:

a)fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

b)fie să refuze să dea curs cererii.

În aceste cazuri, operatorului îi revine sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

1.În cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice care înaintează cererea prin intermediul căreia îşi exercită drepturile de care beneficiază, potrivit legii, operatorul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.

2.Informaţiile care urmează sa fie furnizate persoanelor vizate în temeiul legislaţiei specifice, pot fi furnizate în combinaţie cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod uşor vizibil, inteligibil şi clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. În cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea trebuie să poată fi citite automat.

  Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia specifică şi de prezent informare, persoanele vizate se pot adresa operatorului SC DALIRO SRL, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresele de e-mail: daliro_srl@yahoo.com , dalirosrl@gmail.com, sau la următoarea adresă de corespondenţă: Str.Negru Voda nr. 20, Curtea de Arges, jud. Arges, 

SC DALIRO SRL, poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia.

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

Ø  Dreptul la informare

 Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoana vizată.

  În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, SC DALIRO SRL, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate următoarele informaţiile:

a)                  identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b)                  datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c)                  scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d)                 interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, după caz;

e)                  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.

Dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal în afara Spaţiului UE si al Zonei Economice Europene şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie sau, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

 În plus, faţă de informaţiile menţionate anterior, în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

a)                  perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b)                  existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

c)                  atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate, existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

d)                 dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;

e)                  dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii.

   În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de aceasta prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante;

 Prevederile precedente nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

Ø  Dreptul de acces al persoanei vizate

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a)                  scopurile prelucrării;

b)                  categoriile de date cu caracter personal vizate;

c)                  destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţari terţe sau organizaţii internaţionale;

d)                 acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;

e)                  existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f)                   dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;

g)                  în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h)                  existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizata şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

  În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate, prevăzute de lege referitoare la transfer.

   Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

  Dreptul de a obţine o copie menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

 

Ø  Dreptul la rectificare

Persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

Ø  Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")

    Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:

a)                  datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b)                  persoana vizata îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c)                  persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării, în cazul prelucrării în scop de marketing direct;

d)                 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)                  datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul;

f)                   datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate în legislaţia specifică.

  Alineatele anterioare nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a)                  pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b)                  pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul;

c)                  din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

d)                 în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorica ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ştergere este susceptibil să facă imposibilă sau sa afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

e)                  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 

Ø  Dreptul la restricţionarea prelucrării

   Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a)                  persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b)                  prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c)                  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau

d)                 persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

   În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor anterioare, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

    O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.

 

Ø    Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.

Ø   Dreptul la portabilitatea datelor

    Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a)                  prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi

b)                  prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

   În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

    Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea datelor. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit operatorul.

 Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

     

Ø   Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat

            Dreptul la opoziţie

 În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

 Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

 În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

 Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziţie menţionat este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

 În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

   VI. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

   Perioada pentru care datele cu caracter personal este în conformitate cu termenul impus de lege. Nu vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal mai mult decat este in mod rezonabil necesar, in conformitate cu scopul acestei prelucrari sau conform obligatiilor legale aplicabile.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate doar pentru timpul necesar îndeplinirii scopului pentru care sunt prelucrate.

Trebuie menționat faptul că societatea noastră ia în calcul în permanentă cum poate minimiza cantitatea de date personale pe care le folosim.

 

VII.  Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

   În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 Operatorul SC DALIRO SRL, nu transfera/furnizeaza date cu caracter personal către o țară terță sau o organizatie internatională.

 

VIII. Cooperarea cu Autoritatea de supraveghere

SC DALIRO SRL, în calitate de Operator  cooperează, cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediu în Bd. G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, tel. +40.31.805.9211, fax: +40.31.805.9602, website: www.dataprotection.ro, email: anspdcp[at]dataprotection.ro

IX.  MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această notă de informare. În astfel de cazuri, modificările vor intra în vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei generale de informare pe email: daliro_srl@yahoo.com, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către

Vă mulțumim,

SC DALIRO SRL